Algemene voorwaarden
Wij horen graag van u en willen u daarmee graag verder helpen om uw WordPress problemen op te lossen.

Algemene voorwaarden
Deze webpagina vertegenwoordigt een juridisch document dat dient als onze voorwaarden en dat de juridische voorwaarden van onze website, https: //www.wp360.nl, sub domeinen en alle bijbehorende web gebaseerde en mobiele applicaties beheert. (gezamenlijk, “Website”), zoals eigendom van en beheerd door WP 360.

Termen met een hoofdletter hebben, tenzij anders gedefinieerd, de betekenis die is gespecificeerd in de sectie Definities hieronder. Deze Dienstvoorwaarden, samen met ons Privacybeleid, elke mobiele licentieovereenkomst en andere geposte richtlijnen binnen onze Website, gezamenlijk “Juridische Voorwaarden”, vormen de volledige en enige overeenkomst tussen u en WP 360, en vervangen alle andere overeenkomsten, vertegenwoordigingen, garanties en afspraken met betrekking tot onze Website en het onderwerp hierin opgenomen. We kunnen onze Juridische Voorwaarden op elk moment wijzigen zonder specifieke kennisgeving aan u. De nieuwste exemplaren van onze Juridische Voorwaarden worden op onze website geplaatst en u dient alle Juridische Voorwaarden te lezen voordat u onze Website gebruikt. Nadat eventuele herzieningen van onze Juridische Voorwaarden zijn gepost, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan dergelijke wijzigingen. Daarom is het belangrijk dat u onze Juridische Voorwaarden regelmatig evalueert om er zeker van te zijn dat u nog steeds met hen instemt.

Door onze Website te gebruiken, stemt u ermee in om volledig te voldoen aan en gebonden te zijn aan onze Juridische Voorwaarden. Beoordeel ze zorgvuldig. Als u onze Juridische Voorwaarden niet accepteert, dient u onze website niet te bezoeken en te gebruiken. Als u onze Website al hebt bezocht en onze Juridische Voorwaarden niet accepteert, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van onze Website.

De laatste update van onze Dienstvoorwaarden is op 10 mei 2017 geplaatst.

Beperkte licentie
WP 360 verleent u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepelijke licentie voor toegang tot en gebruik van onze Website in strikte overeenstemming met onze Juridische Voorwaarden. Uw gebruik van onze website is uitsluitend voor de doeleinden die worden vermeld in onze Juridische Voorwaarden; enig ander gebruik is een overtreding van deze licentie en zal resulteren in de intrekking van uw lidmaatschap.

Definities
De termen “ons” of “wij” of “onze” of “WP 360” verwijzen naar WP 360, de eigenaar van de Website.
Een “bezoeker” is iemand die onze Website bezoekt.
Een “Lid” is een persoon die zich bij ons heeft geregistreerd om onze Dienst te gebruiken.
Onze “Dienst” vertegenwoordigt de collectieve functionaliteit en functies die via onze Website aan onze Leden worden aangeboden.
Een “Gebruiker” is een verzamelnaam die verwijst naar een Bezoeker of een Lid.
Alle tekst, informatie, grafische afbeeldingen, audio, video en gegevens die via onze Website worden aangeboden, worden gezamenlijk onze “inhoud” genoemd.

Juridische naleving
U stemt ermee in zich te houden aan alle toepasselijke nationale en internationale wetten, statuten, verordeningen en voorschriften met betrekking tot uw gebruik van onze Website. WP 360 behoudt zich het recht voor om klachten of gemelde schendingen van onze Juridische Voorwaarden te onderzoeken en alle maatregelen te nemen die wij gepast achten, inclusief maar niet beperkt tot het annuleren van uw Ledenaccount, het melden van een vermoedelijke onwettige activiteit aan wetshandhavingsfunctionarissen, toezichthouders of andere derde partijen en het vrijgeven van alle informatie die nodig of gepast is voor dergelijke personen of entiteiten met betrekking tot uw profiel, e-mailadressen, gebruiksgeschiedenis, geplaatste materialen, IP-adressen en verkeersinformatie, zoals toegestaan volgens ons Privacybeleid.

Intellectueel eigendom
Onze Website kan onze dienstmerken of handelsmerken bevatten, evenals die van onze gelieerde ondernemingen of andere bedrijven, in de vorm van woorden, grafische afbeeldingen en logo’s. Uw gebruik van onze Website vormt geen enkel recht of licentie voor u om dergelijke dienstmerken/handelsmerken te gebruiken, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de overeenkomstige dienstmerken/eigenaar van het handelsmerk. Onze website is ook beschermd onder internationale auteursrechtwetten. Het kopiëren, herdistributie, gebruik of publicatie door u van enig deel van onze Website is ten strengste verboden. Uw gebruik van onze Website verleent u op geen enkele manier eigendomsrechten op onze Website.

Links naar andere websites
Onze Website kan links naar websites van derden bevatten. Deze links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Door naar deze websites te linken, maken we of sponsoren we deze websites van derden niet. Het opnemen van links op onze Website vormt geen enkele goedkeuring, zekerheid, garantie of aanbeveling van dergelijke websites van derden. WP 360 heeft geen controle over de juridische documenten en privacy praktijken van websites van derden; als zodanig heeft u op eigen risico toegang tot dergelijke websites van derden.

Garantie Disclaimer
WP 360 behoudt zich het recht voor om alle Inhoud en functies van onze Website te allen tijde zonder kennisgeving te wijzigen. Hoewel onze Website momenteel gratis te gebruiken is, kunnen we op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving kosten in rekening brengen voor het gebruik van alle of een deel van de functies ervan. Onze website kan van tijd tot tijd tijdelijk niet beschikbaar zijn voor onderhoud of andere redenen. WP 360 aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor fouten, weglatingen, onderbrekingen, schrappingen, defecten, vertragingen in de werking of verzending, storing in de communicatielijn, diefstal of vernietiging of ongeoorloofde toegang tot, of wijziging van, Ledeninhoud.
WP 360 is niet verantwoordelijk voor technische storingen of andere problemen van een telefoonnetwerk of -dienst, computersystemen, servers of dienstverleners, computer- of mobiele telefoonapparatuur, Website, falen van e-mail of spelers vanwege technische problemen of verkeerscongestie op internet of een combinatie daarvan, inclusief letsel of schade aan de computer, mobiele telefoon of andere hardware of Website van iemand, gerelateerd aan of als gevolg van het gebruiken, uploaden of downloaden van materialen in verband met onze Website. WP 360 kan onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk zijn voor verlies of schade, inclusief verlies of schade of persoonlijk letsel of overlijden als gevolg van het gebruik van onze Website door iemand, of voor interacties tussen Gebruikers van onze Website, zowel online of offline.
onze website wordt geleverd “in de huidige staat”, “zoals beschikbaar”, met “alle fouten” en alle garanties, expliciet of impliciet, worden afgewezen (met inbegrip van maar niet beperkt tot de afwijzing van enige stilzwijgende garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel). onze website kan bugs, fouten, problemen of andere beperkingen bevatten. wp 360, inclusief al onze partners, hebben geen enkele aansprakelijkheid voor uw gebruik van onze website, anders dan zoals aangegeven in onze juridische voorwaarden. wp 360 kan geen enkele specifieke resultaten van het gebruik van onze website garanderen of beloven. wp 360 verklaart of garandeert niet dat onze website nauwkeurig, volledig, betrouwbaar, stroom of foutvrij is of dat deze vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. daarom moet u voorzichtig zijn in het gebruik en downloaden van enige zodanige inhoud en gebruik van de industrie erkende programma’s voor het detecteren en verwijderen van virussen. alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door virussen op een of andere manier toegeschreven aan onze website wordt afgewezen. zonder het voorafgaande te beperken, begrijpt u en gaat ermee akkoord dat u onze website gebruikt op eigen risico en dat u uitsluitend verantwoordelijk zal zijn voor het gebruik daarvan en eventuele schade aan u, uw mobiel apparaat of computersysteem of andere schade van welke aard dan ook die hieruit voorvloeit. wij, alsmede onze partners, zijn niet aansprakelijk voor enige indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade (inclusief schades voor het verlies van inkomsten, bedrijven, winst, geschillen, of dergelijke), hetzij op basis van contractbreuk, schending van garantie, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), productaansprakelijkheid of anderszins, zelfs als de persoon op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. de negatie en beperking van de hierboven vermelde schade zijn fundamentele elementen van de basis van de overeenkomst tussen u en wp 360. onze website zou zonder dergelijke beperkingen niet worden geleverd. geen advies of informatie, mondeling of schriftelijk, die u van ons op onze website hebt verkregen, leidt tot enige garantie, verklaring of garantie die niet uitdrukkelijk in onze wettelijke voorwaarden is vermeld.

Beperking van aansprakelijkheid
WP 360, evenals al onze gelieerde ondernemingen, zijn niet aansprakelijk voor enig verlies, letsel, claim, aansprakelijkheid of schade van welke aard dan ook die het gevolg is van (a) eventuele fouten in of weglatingen van onze Website; (b) de onbeschikbaarheid of onderbreking van onze Website; (c) uw gebruik van onze website; of (d) enige vertraging of tekortkoming in de uitvoering van onze Website.
wp 360 en aan haar gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor handelingen, fouten, weglatingen, verklaringen, garanties, schendingen of nalatigheid of voor enig persoonlijk letsel, dood, schade aan eigendommen of andere schade of kosten als gevolg van hiervan. wp 360 en haar gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk en geven geen garantie, restitutie of ander herstel aan u met betrekking tot onze website, anders dan hierin genoemd, voor welke reden dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, vertragingen, annuleringen, stakingen, bestuurskwesties, of overmacht.
in geen geval zijn wp 360 of zijn directeuren, werknemers of agenten aansprakelijk door u of enige derde voor eventuele indirecte, gevolgschade, exemplaire, incidentele, speciale of strafrechtelijke schade, inclusief voor verliezen die voortvloeien uit uw gebruik van onze website, ook als wp 360 is gewaarschuwd of is geadviseerd op de mogelijkheid van dergelijke schade. niettegenstaande alles aan het hierin in tegenstelling bevatte, is de aansprakelijkheid van wp 360 aan u, voor welke oorzaak dan ook, en ongeacht de vorm van de actie, te allen tijde beperkt tot uw eindigende gebruik van onze website.

Algemene Voorwaarden
Onze Juridische Voorwaarden worden behandeld alsof deze zijn verricht en uitgevoerd in Nederland en worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van , zonder rekening te houden met conflicterende rechtsprincipes. Bovendien stemt u ermee in zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie en locatie van dergelijke rechtbanken. Elke oorzaak van actie door u met betrekking tot onze Website moet worden ingesteld binnen een (1) jaar nadat de oorzaak van de actie is ontstaan ​​of voor altijd wordt opgeheven en uitgesloten.
Mocht een deel van onze Juridische Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar worden verklaard, dan zal dat deel worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en zullen de resterende delen volledig van kracht en effectief blijven. Voor zover Inhoud op onze Website strijdig is of niet overeenstemt met onze Juridische Voorwaarden, hebben onze Juridische Voorwaarden de voorrang. Ons verzuim om enige bepaling van onze Juridische Voorwaarden af ​​te dwingen, wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van een dergelijke bepaling, noch van het recht om een ​​dergelijke bepaling af te dwingen. De rechten van WP 360 onder onze Juridische Voorwaarden blijven van kracht na beëindiging van onze Juridische Voorwaarden.

Wordpress onderhoud uitbesteden
Zijn alle vragen die u heeft beantwoord en wilt u een WordPress onderhoudscontract aangaan met WP 360 zodat wij gelijk voor u aan de slag gaan? Klik dan hieronder op de knop en wij gaan zo snel mogelijk voor u aan de slag.
NU AANVRAGEN
NU AANVRAGEN
ONDERHOUD WEBSITES
KLANTEN
RESELLERS
SUPPORT TICKETS

Start typing and press Enter to search